Velká dešťovka OPŽP

144. výzva OPŽP Velká Dešťovka pro veřejné subjekty

Příjem žádostí od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze obcím, městům, církvím a spolkům, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si k objektům pořídí nádrž na dešťovou vodu. Vodu lze pak využívat pro zalévání veřejné zeleně, zahrad, využít jako užitkovou vodu pro splachování toalet či oplachu.

1. Akumulace dešťové vody na zálivku (příp. i WC)

Dotace 85 % na pořízení akumulačních nádrží, na zalévání zahrady vč. stavebních prací a rozvodů.

2. Přeměna nepropustných povrchů za propustné

Dotace 85 % na rekonstrukci zpevněných ploch, které neumožňují zasakování dešťové vody.

3. Vsakovací systémy s retenčním prostorem

Dotace 85 % na řešení zasakování dešťové vody, případně k dalšímu využití např. k zálivce zahrady 

4. Ostatní přijatelné projekty

Dotace 85 % plošný vsak, vsakovací průleh, poldry, průleh s rýhou, vsakovací nádrž a další…

1. Akumulace dešťové vody na zálivku (příp. i napojení WC)

​Na dotaci dosáhnou:

 • veřejné subjekty, obce, města, spolky, církve a další
 • ti kteří se rozhodnou akumulovat dešťovou vodu v nádržích a budou ji využívat na zalévání zahrady, veřejné zeleně nebo jako vodu užitkovou
 • způsobilé jsou náklady na samotnou nádrž, na práce, na rozvody potrubí, čerpadla, zavlažovací systémy i na rekonstrukci dešťových svodů
 • v případě napojení WC je možné také podpořit vnitřní zdravotechnické instalace a rozvody užitkové vody
 • dotace 85 % se vztahuje i na projektovou dokumentaci, technický dozor i samotnou přípravu žádosti o dotaci

Příjemci podpory:

Obce a města, Svazky obcí, Spolky (FC, TJ a další), Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti.

Naše služby

 1. Projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení
 2. Podání žádosti do OPŽP, vydání Rozhodnutí o dotaci
 3. Organizace výběrového řízení, žádost o platbu
 4. Monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti 5 let

Kompletní administrace

Naše služby lze zařadit do projektu jako způsobilý výdaj a tedy dotace 85 % je i na:​

 • projektovou dokumentaci
 • podání žádosti
 • administraci a TDS

Reference a zkušenosti

Naše společnost Anylopex plus s.r.o. respektive její divize AG Grant.cz,  AG Energy.cz a AG Projekt.cz již za dobu 6 let v oblasti dotačního poradenství a projektování staveb realizovala přes 350 projektů ze strukturálních fondů OPŽP, OPPIK, IROP, PRV a národních dotací NZÚ, Dešťovka a Kotlíková dotace. 

Tyto přípravné zápasy se ustálily, už se nestaral o to, aby odložil provedení svého návrhu, naléhal na to myšlenkou, že jeho zpoždění ztrácí celý svět, když viděl, jaké křivdy má v úmyslu napravit, stížnosti na nápravu, nespravedlnosti opravy, zneužití k odstranění a plnění povinností.